Korte versie opdrachtverklaring

  

Wat zijn woon- en zorgcentra?

Wanneer de zorg voor de oudere thuis te zwaar geworden is, kan een beroep gedaan worden op een georganiseerd aanbod in een woon- en zorgcentrum. Ouderen kunnen er terecht met zowat elke zorgvraag: voor zware zorg dag en nacht kunnen zij terecht in het rusthuis en RVT-gedeelte. Zijn zij nog relatief zelfstandig, dan kunnen zij hun intrek nemen in een aangepaste serviceflat waar zij al naargelang de behoefte gebruik kunnen maken van allerlei diensten (was, poetshulp, maaltijden, thuisverpleging,…). Is de zorg en opvang van tijdelijke aard, dan kunnen zij beroep doen op kortverblijf voor een periode van enkele weken tot maximaal 3 maanden in hetzelfde kalenderjaar. Gaat het om hulp ’s nachts of overdag dan kunnen zij terecht in een nachtopvang of dagverzorgingscentrum. Voor opvang in crisissituaties bestaat er specifieke crisisopvang. Deze verschillende zorgvormen, hoewel ze niet in elk centrum allemaal aanwezig zijn, maken de voorziening tot een woon- en zorgcentrum. Een woon- en zorgcentrum probeert dus op de gevarieerde zorgvragen die er zijn een zo passend mogelijk zorgaanbod voor ouderen in één centrum aan te bieden.

De woon- en zorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Dit woon- en zorgcentrum is één van de ouderenvoorzieningen van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. De meeste daarvan werden opgericht door de congregatie Zusters Kindsheid Jesu, die in 1835 gesticht werd door kanunnik Petrus Jozef Triest. Tot op vandaag leven de accenten van zijn levenshouding door in de voorzieningen: zijn zin voor inzet, zijn oog voor religieuze zingeving, zijn voorliefde voor de meest kwetsbaren, zijn bijzondere aandacht voor deskundigheid, zijn zin voor een structurele aanpak van problemen, zijn gelovige benadering van medemensen en hun omgeving en zijn ijver voor een goede samenwerking. Al deze elementen samen geven vorm aan de christelijke inspiratie van de voorziening. Dat de voorziening christelijk geïnspireerd is betekent dus niet dat ze alleen toegang verleent aan christenen. Integendeel, zij staat principieel open voor iedereen. De christelijke inspiratie heeft veeleer te maken met de evangelische grondovertuiging dat naastenliefde en solidariteit met de meest kwetsbaren dé basiskenmerken zijn van goede zorg. De spiegel van onze zorg is: “heb elkander lief”.

Zorg op maat in een huiselijke en geborgen sfeer

De doelstelling van de dagelijkse zorg is eenvoudig: “Elke oudere een zo goed en zo gelukkig mogelijke oude dag bezorgen.” Elke oudere brengt zijn eigen gewoonten mee, heeft persoonlijke ideeën en overtuigingen, heeft een eigen karakter,… Dit alles vormt het uitgangpunt voor de zorg die wij willen verlenen. Via het levensverhaal en de persoonlijke geschiedenis komen onze medewerkers de eigenheid van elke oudere op het spoor en kunnen zij deskundig en van harte antwoord geven op individuele noden. Wij willen onze zorg immers kenschetsen als liefdevol en deskundig.
De warmmenselijkheid krijgt ook zijn uitdrukking in de aandacht voor persoonlijke vormgeving van de kamer, in het creëren van een aangename sfeer waarbij aandacht voor de leefstijl van de oudere en een open en gastvrije houding ten aanzien van familie, vrienden, buren,… belangrijke kenmerken zijn. Onze zorg is erop gericht dat de oudere zich echt thuis kan voelen in het woon- en zorgcentrum.

Openheid voor groei en vernieuwing

We beschouwen elke oudere als bron voor vernieuwing. De ideeën en wensen van iedere oudere vormen een aanzet om onze zorg telkens opnieuw te her-denken: wat kan er anders, wat moet meer (of minder), hoe kunnen we het beter? In het ernstig nemen van de oudere vinden we de kracht voor groei en vernieuwing.
Ook maatschappelijke tendensen (b.v. demografische gegevens,…) en wetenschappelijke inzichten (b.v. over dementie, palliatieve zorg, mobiliteit,…) zijn voor ons aanzet tot vernieuwing en verbetering van onze zorg.

Kwaliteitsvolle zorg tegen een verantwoorde prijs

Kwaliteitsvolle zorg betekent voor ons dat de zorg persoonlijk én deskundig is. De zorg kenmerkt zich tevens door hartelijkheid waarbij een goede, evenwaardige relatie met de bewoner centraal staat. En vooral, dat de oudere ook mag voelen dat de medewerker aandacht heeft voor hem: open staat voor vragen, bekommerd is om zijn welzijn, zorg draagt voor zijn geluk,…
Medewerkers, en in het bijzonder het beleid, zullen ook de nodige inspanningen leveren opdat de zorg betaalbaar blijft. De voorziening is er niet om winst te maken. Medewerkers zullen de nodige zorg aan de dag leggen om de voorziene middelen zo goed mogelijk aan te wenden. Wat de prijs betreft zal er ook gestreefd worden naar duidelijkheid en transparantie: dat de gebruiker zicht heeft op de elementen die in de dagprijs opgenomen zijn en waarvoor een supplement gevraagd wordt. Het beleid en de voorziening zullen hierbij op een verantwoorde wijze omgaan met het vertrouwen dat de oudere en zijn familie in hen stelt.

Deskundige en betrokken medewerkers

Aandacht voor deskundigheid, waarbij medewerkers gestimuleerd worden tot permanente, bijkomende vorming is een kracht voor vernieuwing en groei. Nieuwe evoluties in de ouderenzorg worden op de voet gevolgd. Goede zorg vereist immers vakbekwaamheid.
Aan de grondslag daarvan ligt de aandacht en de betrokkenheid die de zorgverlener aan de dag weet te leggen om te weten te komen wat er precies met de oudere aan de hand is, welke zijn noden zijn. Aandachtig luisteren, open kunnen staan voor wat deze concrete mens ons te vertellen heeft, is hiertoe een voorwaarde. Bewoners moeten kunnen merken dat ze er mogen zijn, dat ze graag gezien worden zoals ze zijn. In dit opzicht hechten wij veel belang aan de uitbouw van een liefdevolle relatie tussen de zorgverlener en de oudere.
Om deze betrokkenheid en deskundigheid te kunnen realiseren wordt een nauwgezet personeelsbeleid gevoerd. Selectie, begeleiding, evaluatie, bijsturing en bijscholing van medewerkers zijn hierbij hefbomen. Zonder een arbeidsklimaat dat zich kenmerkt door ‘zorg voor de zorgende’ kunnen wij dit niet realiseren.

Familie, partner in de zorg, geniet onze volle aandacht

De familie en andere zorgdragers van de oudere zijn hartelijk welkom in het woon- en zorgcentrum. We willen er voor zorgen dat zij er thuis mogen komen met hun zorgen, met hun vreugde en hun verdriet, met hun vragen,… Zij verdienen onze volle aandacht, zodat zij zich door de zorgverleners van de voorziening gesteund en gedragen mogen weten. Tegelijk nodigen wij hen uit met ons en samen met de oudere mee te denken hoe wij de zorg voor hun familielid zo goed mogelijk op zijn noden en verwachtingen kunnen afstemmen. Wanneer de familie dat wenst, kunnen zij ook meehelpen in de zorg (helpen bij de maaltijd, meegaan naar het ziekenhuis, meewerken aan een levensboek,…). Elke familie kan hierin uiteraard zelf bepalen hoe ver ze daarin willen gaan.

Vrijwilligers, een onmisbare meerwaarde

Op talrijke vlakken zijn vrijwilligers een onmisbare schakel die een meerwaarde bieden voor de zorg. Naast heel praktische taken (mensen ophalen en vervoeren, animatie verzorgen, allerhande klusjes klaren, pastorale zorg ondersteunen,…) betekenen vrijwilligers vaak heel veel. Hun regelmatige contacten en gesprekken kunnen soms uitgroeien tot nauwe menselijke relaties die voor de oudere van grote betekenis zijn.
Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom streeft het woon- en zorgcentrum naar een samenwerking met de vrijwilligers, waarbij een wederzijds engagement duidelijk omschreven is. We stellen vast dat het niet mogelijk is een gelijkaardige kwaliteit van zorg aan te bieden zonder onze vrijwilligers. Dankbaarheid is dan ook hét sleutelwoord naar hen toe.

Een open leefgemeenschap en een gastvrij huis

Het woon- en zorgcentrum werkt aan openheid in dubbele zin. Enerzijds zet ze haar deuren open en zal ze streven naar een zo laag mogelijke drempel (bijvoorbeeld door ruime bezoekuren, door vrijwilligersorganisaties vergaderruimte te verlenen,…). Anderzijds neemt het woon- en zorgcentrum ook deel aan het leven van de omgeving (allerhande samenwerkingsverbanden met plaatselijke verenigingen, …). Wij zijn ervan overtuigd dat ons streven naar een open leefgemeenschap kansen tot contact biedt aan de ouderen, waardoor zij, verblijvend in het woon- en zorgcentrum, ook mogen merken dat onze samenleving mee zorg draagt voor hen.

Aandacht voor gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg

De oudere vraagt geen betuttelende zorg. Hij vraagt een eerlijke benadering en open aandacht voor zijn soms moeilijk uit te drukken diepste verlangens. Dat hij benaderd wordt als een mondige persoon vinden wij daarbij essentieel. Dat zorgverleners ook kunnen ontvangen (bijvoorbeeld waardering en vriendschap) van de oudere maakt dat er geen meerdere of mindere hoeft te zijn, geen gever of ontvanger, maar dat ze beiden kunnen openstaan voor wat er in de zorgrelatie aan bod komt. Soms is het de oudere die ontvangt, een andere keer ontvangt de zorgverlener. Vanuit een gelijkwaardige houding staat men open voor het spel van geven en ontvangen, het spel van wederkerigheid in de zorg.
Wie liefde geeft, ontvangt leven in overvloed.

“Geef en u zal gegeven worden” (P.J. Triest)

© VZW Zorg-Saam - webdesign NETLASH