Opdrachtverklaring:

Het woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest is een christelijk geïnspireerde voorziening. Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kanunnik P. J. Triest.


Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden met oog voor de kwetsbare medemens.

Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs.

Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers essentieel. Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid. Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel. Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als partners in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde.

Wij willen een open huis zijn, dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samenwerken en samenleven streven wij naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Beheer, directie en medewerkers engageren zich om deze visie te realiseren.

Kritische doelen

 1. Centraal stellen van de oudere in zijn/haar specifieke woonvorm en in zijn/haar totale zorgvraag.
 2. Cultiveren van een liefdevolle grondhouding, geïnspireerd vanuit de christelijke bewogenheid en vanuit het charisma van onze stichter Kanunnik Petrus Jozef Triest.
 3. Bieden van zorg op maat aansluitend bij de behoefte, de beleving en de wensen van de individuele oudere zodoende een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de oudere.
 4. Aanbieden van een huislijke sfeer met oog voor veiligheid, eerbied, privacy, inspraak, vrijheid, levensstijl, zingeving en respect voor ieders levensverhaal en eigenheid.
 5. Aanbieden van een kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg met aandacht voor de kwetsbare mens (mensen met dementie, eenzamen, minder mobielen, ouderen in hun laatste levensfase, ...).
 6. Aanbieden van een duidelijke, transparante en verantwoordelijke prijzenbeleid die sociaal verantwoord blijven en efficiënt ingezet.
 7. Bouwen aan een waarachtige werk- en leefgemeenschap waarin het welzijn en bezielende deskundigheid van iedere medewerker belangrijk is.
 8. Bieden van volle aandacht aan familie die als "naaste" de moeizame weg afleggen met de oudere.
 9. Tot stand brengen van een partnerschap tussen de zorgverlener en familie om de vervangende thuissituatie te bevorderen.
 10. Positief beïnvloeden van de duidelijke meerwaarde van vrijwilligers.
 11. Bevorderen van openheid naar de lokale gemeenschap en stimuleren van samenwerking en integratie.
 12. Positief beïnvloeden van gelijkwaardigheid en wederkerige aandacht. (Geef en u zal gegeven worden.)

Project bewonergerichte zorg

Het is onze droom om in de toekomst nog warmere bewonerszorg aan te bieden, met aandacht voor welzijn van de bewoners en een hoge kwaliteit van wonen en leven. We dromen dan ook van een organisatie die zich aanpast aan het leven en de wensen en noden van elke bewoner. Om dit mogelijk te maken, gaan we de komende 18 maanden aan de slag. Samen met de teams, met de medewerkers zoeken we hoe we onze manier van werken dienen te veranderen om die warme, bewonersgerichte zorg waar te maken.

Voor dit project kregen we een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF investeert in projecten die het werken van mensen beter maakt, in het creëren van kwaliteitsvolle loopbanen. Het project ‘anders organiseren’ draagt bij tot het ontwerpen van autonome teams waarbinnen medewerkers, onder coachend leiderschap, in staat zijn om hun werk dagelijks te plannen en uit te voeren, vertrekkend vanuit de noden van de dag. We geloven dat zowel de bewoners als de medewerkers er wel bij gaan varen. De subsidie bedraagt 80.000€.

linkedin