BelRAI-trainers studeren af!

Halfweg oktober studeerde in Zorg-Saam een aantal BelRAI-trainers LTCT af. Samen met de directies en de verantwoordelijken Wonen en Zorg staan zij in voor de implementatie van BelRAI in onze voorzieningen. Concreet zullen zij in de voorzieningen intern medewerkers opleiden tot indicatiestellers LTCF.

BelRAI helpt ons bij het interdisciplinair samenwerken. Daarom is er ook doelbewust gekozen voor een variatie van profielen van onze BelRAI-trainers. Onze BelRAI-trainers zijn medewerkers van de sociale dienst, teamverantwoordelijken, ergotherapeuten, verpleegkundigen, kinésitherapeuten,…
Deze variatie helpt onze blik te verruimen.

Dit najaar bereiden ze zich lokaal voor op de uitrol en implementatie van BelRAI. We starten bij het informeren van de medewerkers, om dan eind december te starten met de opleiding tot indicatiesteller LTCF.

Centraal zetten we in op ondersteuning. Enerzijds zal Jessie Sierens (Stafmedewerker Wonen en Zorg) de BelRAI-trainers lokaal ondersteunen, anderzijds blijft de groep van trainers regelmatig samenkomen om te leren van elkaar. Ook voor de verantwoordelijken wonen en zorg blijft BelRAI een vast agendapunt tijdens de stuurgroep.

Met de kerngroep BelRAI denken we op langere termijn over het gebruik van andere instrumenten die naast de LTCF de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning kan verhogen. Denk maar aan home care, palliative care, …

Manager Wonen en Zorg Ilde Bevernaege: 'We zien BelRAI, naast onze ander projecten zoals Woonleefbeleid en Persoonsgerichte zorg, als een hulpmiddel om tot persoonsgerichte zorg in verbinding te komen.'

Er zal dan ook bewust gekozen worden om BelRAI te koppelen aan een interdisciplinair overleg (IDO) waarbij de bewoner aanwezig is.
We doen dit in een gelijkwaardige en wederkerige relatie met de bewoners om samen hun levens- en zorgdoelen te realiseren en de zelfregie van hun leven te ondersteunen.
Dit zal een positieve stimulans zijn om te komen tot een afgestemd woonzorgleefplan dat een holistisch karakter kent.

Op langere termijn, als BelRAI in verschillende sectoren gangbaar is (lees: ziekenhuizen, thuisverpleging, …), zal dit ook een krachtige hefboom zijn om tot nauwe samenwerking te komen i.f.v. de zorgvrager.

BelRAI - Wat is dat nu eigenlijk?

BelRAI instrumenten brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

  1. kwalitatieve zorgplanning na te streven;
  2. kwaliteitsmonitoring te realiseren.

Antwoorden op de BelRAI items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin