Aandachtspersonenwerking

Algemeen

Elke zorgmedewerker krijgt de bijzondere verantwoordelijkheid over enkele bewoners. De eindverantwoordelijkheid op vlak van zorg blijft de verantwoordelijkheid van het volledige team. Aandachtspersoon is de bewoner die de aandacht krijgt, de bewoner die toegewezen is aan de medewerker.

Visie

Het werken met aandachtpersonen ligt verankerd in de opdrachtsverklaring :

• We willen zorg op maat bieden

• Huiselijke geborgen sfeer met respect voor ieders eigenheid

• Zorgverlening afstemmen op actuele noden

• We verwachten betrokkenheid van elkaar

• In ons werken en samenleven streven we naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid


Concreet

Het concreet maken van de opdrachtverklaring is een opdracht voor alle medewerkers.

We verwachten van iedereen betrokkenheid bij de bewoners, de familie en naar de leef– en zorgsituatie.

Elke bewoner heeft het recht op aandacht van iedereen die betrokken is in deze relatie.

De extra aandacht, verbonden aan de werking met aandachtspersonen, kan ertoe bijdragen dat het vertrouwen van de bewoners en familie een extra duwtje in de rug krijgt.

We streven naar een zo groot mogelijk vertrouwen waardoor de integratie in de nieuwe woonomgeving sneller kan verlopen. Goede communicatie is, naast het vertrouwen, de basis van een goede relatie.

Het werken met aandachtspersonen kan ertoe bijdragen dat de communicatie goed verloopt.

Door het werken met aandachtspersonen garanderen we eveneens de aandacht voor alle bewoners, ook diegene die minder fysieke ondersteuning nodig hebben. De medewerker gaat een vertrouwensrelatie aan.Doelstellingen

 • Behartigen van de belangen van de bewoner
 • Signaleren van de noden van de bewoner
 • Voorkomen van en gerichter kunnen reageren bij signalen
 • Verlenen van nog meer persoons– en belevings-gerichte aanpak
 • Hebben van een vast aanspreekpunt voor de bewoner en de familie
 • Bewoner die weinig toezicht en zorg nodig heeft, zal op die manier niet ‘door de mazen van het aandachtsnet vallen’
 • Bewoner en familie zich beter thuis laten voelen in het woonzorgcentrum en de bewoner zijn deelname aan het woon- en leefgebeuren verhogen
 • Opbouwen van een diepere/hechtere relatie tussen zorgvrager en zorggever
 • Delegeren en verspreiden van verantwoordelijkheden van medewerkers mbt informatieoverdracht over alle medewerkers

Taakinvulling

1. Relationele zorg

 • Bij bezoek van familie eens langs gaan
 • Extra aandacht in de palliatieve situatie, betrokkenheid bij het palliatief overleg het en het vroegtijdig zorgplanningsgesprek.
 • Contact opnemen tijdens een ziekenhuisopname
 • Aanwezigheid op de begrafenis, zorgen voor kaartje bij overlijden,...

2. Leefgebeuren

 • Aandacht voor de verjaardag van de bewoner door een kaartje.
 • Aandacht houden voor de persoonlijke voorkeuren van de bewoner wat betreft voeding, animatie, …
 • Mee in kaart brengen van het levensverhaal van de bewoner en aandacht voor bepaalde belangrijke data uit de levensgeschiedenis van de bewoner

3. Materiële zorg

 • Aandacht voor de kleine praktische zaken, om de omgeving van de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken (kapper, kledij, voeding, technische defecten, ….)

4. Lichamelijke zorg

 • Betrachting van het volledige team
 • Als aandachtspersoon geregeld de zorg voor de toevertrouwde bewoners opnemen

5. Administratie

 • Specifieke aandacht voor de informatie die er genoteerd is met betrekking tot de bewoner
 • Mogelijkheid deelname aan de bewonersbespreking, gesprek na 6 weken en jaarlijks evaluatiegesprek.
 • Opmaken / up-to-date houden van de sociale anamnese
 • Taak en doel van werken met aandachtspersonen uitleggen aan familie en bewoner
linkedin