Dementie

Omgaan met ouderen met dementie vereist een specifieke aanpak. Wij kozen voor leefgroepwerking :

Bewoners met dementie moeten niet alleen op hun kamer blijven. Ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten in de leefgroep. Er is ruimte voor maximale bewegingsvrijheid zonder uiteraard de veiligheid in het gedrang te brengen. De vorm van de specifieke woonomgeving is zodanig gekozen dat mensen er gemakkelijk kunnen in rondwandelen (ook in de binnentuin).

Een referent dementie is bijkomend opgeleid rond deze ziekte en halftijds vrijgesteld om deze mensen extra te begeleiden en medewerkers bij te staan met advies.

Palliatieve zorg

Een goede zorg voor onze resident omvat respect voor zijn eigenheid en zelfstandigheid. Vanuit christelijk standpunt is het onze taak aandacht te hebben voor zowel de fysische, psychische, sociale als spirituele noden.

In overleg met de bewoner, zijn familie, behandelende arts en het zorgteam kunnen afspraken vastgelegd worden ivm beslissingen rond het levenseinde. Men spreekt van ‘vroegtijdige zorgplanning’. Dit omvat “een zo goed mogelijke zorg met het oog op het optimaliseren of behouden van de levenskwaliteit”.

Palliatieve zorgen zijn een voortzetting van deze vroegtijdige zorg op maat. In deze laatste levensfase staat de comfortzorg centraal, met aandacht voor pijn- en symptoomcontrole , psychologische en emotionele ondersteuning van zowel de bewoner als zijn familie.

Indien deze zorgen ontoereikend blijken en de pijn, het lijden ondraaglijk ,zal in overleg met alle betrokkenen, gezocht worden naar de meest menswaardige zorg. Hierbij kan palliatieve sedatie een uitweg bieden.

In ons woonzorgcentrum Moervaartheem is een palliatief supportteam actief. Voor specifiek gerichte vragen omtrent vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bent u welkom bij de palliatief referente.

Animatie

Animatie is belangrijk in onze werking, omdat dit bijdraagt tot het verbeteren of onderhouden van het welzijn van onze bewoners. We willen onze bewoners een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden en hen helpen hun dag zinvol in te vullen, aangepast aan hun wensen, leefwereld en interesses.

We organiseren activiteiten zowel in groep als individueel. We houden hierbij rekening met de mogelijkheid en beperkingen van elke bewoner. De animatie wordt verzorgd door het KEA team, bestaande uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten en animatoren.

Onze animatie is gebaseerd op leefgroepwerking, waarin volgende principes centraal staan :

  • differentiatie in het aanbod
  • huiselijkheid
  • gezelligheid
  • veiligheid
  • sociale contacten

Pastorale zorg

Onze pastor staat in voor een gesprek met een bewoner ongeacht zijn of haar levensbeschouwing, een luisterend oor voor wie er nood aan heeft, aanwezigheid waar nodig. Dit met aandacht voor het levensverhaal.

We voorzien eucharistievieringen en gebedsdiensten, communiebedeling op de kamer, aangepaste vieringen voor bewoners met dementie, sacrament voor de zieken tijdens een gemeenschappelijke ziekenzalving of een individuele ziekenzalving, jaarlijkse bedevaart,…. en nog veel meer.

linkedin