Behandeling van suggesties en klachten

U kan uw klachten, bemerkingen en suggesties te allen tijde mondeling signaleren aan de klachtenbehandelaar, die de klacht verder opvolgt en u informeert over de verdere afhandeling van de klacht.
In het WZC is de klachtenbehandelaar Christine Van Acker, algemeen directeur.

Daarnaast ligt er aan de receptie een register voor suggesties en klachten ter beschikking, waar de bewoner of elke betrokkene schriftelijk een verbetervoorstel of klacht kan formuleren. De klachten en suggesties in het register worden opgevolgd door de leiding van het WZC. Binnen een termijn van dertig dagen zal het gevolg dat aan de klachten wordt gegeven schriftelijk worden meegedeeld aan de betrokkene. De directeur of zijn vertegenwoordiger rapporteert de klachtenopvolging aan de gebruikersraad.

Bovendien wordt bij opname een Ideeën- Suggestie- en Klachtenformulier verstrekt aan de bewoner. Naast de ideeën en suggesties biedt dit formulier ook de kans om bedenkingen en reële klachten te formuleren over alle facetten en/of personen van het Moervaartheem. Men kan dit onder afzonderlijke omslag doen en deze deponeren in de ideeënbus aan het bureel van de directie. Binnen de 2 weken wordt de melder geïnformeerd of de klacht ontvankelijk is of niet en worden de geplande acties meegedeeld. Indien ontvankelijk verbindt de directie er zich toe al de opgetekende ideeën, suggesties en klachten schriftelijk te beantwoorden en, zo gewenst, te bespreken in de bewonersraad.

Ingeval van klachten omtrent “de rechten van de patiënt”, met betrekking tot de verstrekte gezondheidszorgen, kan de betrokken bewoner of zijn vertegenwoordiger opteren voor een klachtenbehandeling zoals hiervoor beschreven.

De bewoner beschikt daarnaast tevens over de mogelijkheid om rechtstreeks de bevoegde overheidsdiensten hierover te informeren.
Deze overheidsdiensten zijn :

De Federale Ombudsdienst “rechten van de patiënt”
Telefoon: 02 524 85 20

De Woonzorglijn
De Woonzorglijn is een meldpunt waar u terecht kunt met al uw vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen.
U kunt de Woonzorglijn bereiken via:
Telefoon: 078 15 25 25
Via e-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Meer info : www.zorg-en-gezondheid.be

linkedin